El software de comptabilitat més manejable

ClassicConta 6 ClassicAIR 5.0 ClassicGes 6 ClassicAIR 5.0

Amb el programa de comptabilitat “ClassicConta” tindrà el sistema comptable més senzill i potent al mateix temps, la comptabilitat de sempre amb la tecnologia d’avui.Si vostè sap comptabilitat, ja sap fer anar el programa “ClassicConta”.ClassicConta, funciona en Xarxa Local, sense límit de llocs i el seu preu és de només 79,90 €.

Característiques:

 •      Funciona en xarxa local
 •      Multiempresa, multiexercici, (podeu crear un nou exercici mantenint l’anterior sense tancar)
 •      Comptabilitat pressupostària i departamental
 •      Gràfics i ràtios
 •      Llibres d’IVA
 •      Connectable a ClassicGes
 •      Tots els llistats són configurables per l’usuari, podent afegir nous llistats, tipus de lletra, mida de pàgina, nombre de columnes, camps etc.

 Fitxers mestres:

 • Empreses, exercicis.
 • Plans comptables.
 • Comptes, subcomptes.
 • Diari.
 • Documents.
 • Fitxes d’immobilitzat.
 • Pressupostos, departaments.
 • Tipus de seients.
 • Formes de pagament.
 • Efectes a cobrar i efectes a pagar.
 • Remeses d’efectes.
 • Règims d’IVA.
 • Conceptes.

Assistents:Restaurat i còpia d’arxius Trasllat de comptabilitats (treballi amb les dades d’una o més empreses a casa oa l’oficina) Consolidació de comptabilitats desagrupació de comptabilitats Procés de tancament i reobertura Elaboració de la memòria Canvi de moneda en la comptabilitat (permet veure la comptabilitat en una altra moneda) Generació i impressió de rebuts en paper i / o disquet. Normatives 19 i 58 del CSB. Conciliació bancària norma 43

Llistats:

 • Del pla general comptable
 • De contas i subcontas
 • A nivell de cuontas o de subcuento, extractes diari, major, apunts, balanç de sumes i saldos, balanç de situació, compte de pérdues i guanys.
 • Llibres de factures emeses y rebudes
 • Liquidacions d’IVA
 • Declaració d’operacions amb terçers
 • Pressupostos
 • De efectes pendents de cobro o pago, pagats i cobrats, remesats i no remesats
 • Impresió dels documents escanejats i incorporats en el arxiu documental
 • Tots els llistats es poden enviar a la impressora, es pot guardar en format ‘Microsoft Word’, o ‘PDF de Acrobar Reader’, tambié en HTML.

Requisits:

 • PC amb processador Pentium 133Mhz
 • 128Mb de memòria RAM
 • Windows 98, 2000, 2003 Server, XP, Windows Vista o Windows 7
 • Monitor Color SVGA
 • Resolució de pantalla 800×600 256 colors (mínim)
 • Per portar suport documental escaneig compatible Twain

Classicconta 5.0 és un complet programa de comptabilitat: financera, departamental, pressupostària. Fins i tot pot vincular a un assentament les factures, nòmines o documents, originals escanejats, ja no ha de buscar a l’arxiu els documents que van originar el seient, quan consulti l’assentament o l’extracte pot visualitzar el document escanejat que ho va visualitzar.Amb Classicconta 5.0 accedeixi al registre d’IVA des de l’entrada d’assentaments i canvieu vosaltres mateixos. L’entrada d’assentaments pot utilitzar-la en el format clàssic o americà. Des de l’entrada d’assentaments pot crear subcomptes, demanar extractes d’un subcompte, veure el seu saldo, veure la normativa legal etc. Genereu els llistats cap a la impressora, ‘Microsoft word’, ‘PDF d’Adobe Acrobat Reader’ o HTML, pot adjuntar aquests fitxers generats per enviar de forma adjunta per correu electrònic.

Classicconta 5.0 funciona en xarxa local, amb només una llicència pot treballar des de tots els llocs de la xarxa, mitjançant un complet sistema de restricció d’accessos, decideixi que funcions pot utilitzar cada usuari en el programa.

Si compra o ven en una altra moneda diferent a l’Euro, consulteu el seient en la moneda original, (si va comprar en dòlars pot consultar el seient a més d’en euros en dòlars.) 

Adaptat a les NIC:
ClassicConta 5.0 aquesta ja adaptat a les normes internacionals de comptabilitat, d’aquesta manera lliuri els comptes anuals d’acord amb les NIC.

Diferents tipus de punteig:
amb ClassicConta 5.0 pot realitzar puntejos de seients per a repassar-los, punteig de l’IVA, aquest punteig serà de gran ajuda quan hagi de fer les declaracions d’IVA corresponents.

Complet suport documental:
ClassicConta 5.0 disposa d’un potent mòdul de gestió documental. Pot des de l’aplicació escanejar tot tipus de documents, pot organitzar la seva pròpia gestió documental, creu tipus de carpetes on van a localitzar els documents, quan incorpora el document, li indica una data i una descripció, d’aquesta manera sempre podrà localitzar mitjançant una recerca . A partir d’aquí només haurà de vincular els documents escanejats als seients, d’aquesta forma en els extractes, seients, llistats, etc; pot accedir al document real per consultar-lo.

Accedeixi des del balanç a l’extracte del compte:
accedeixi des l’extracte del compte al seient que va generar aquest apunt. Tots els llistats dels llibres comptables estan relacionats entre si, diari, major, etc.

Decidiu que mòduls del programa vol utilitzar:
Amb l’assistent de configuració decideixi que mòduls vol utilitzar i quins no, vos a utilitzar comptabilitat departamental, pressupostària. És tan senzill com utilitzar aquest assistent, feu-ho quantes vegades vulgui, ClassiConta 5.0 s’adaptarà en tot moment al que vostè decideixi.

Multiempresa, multiexercici:
ClassicConta 5.0, és per descomptat un programa de comptabilitat multiempresa i multiexercici. Creu totes les empreses que vulgui, amb els seus exercicis corresponents, també pot estar a cavall entre dos exercicis comptables quant tanqui l’exercici anterior, l’assentament de tancament serà traslladat a l’exercici actual. Quan crea un nou exercici pot decidir subcomptes del pla comptable de l’empresa en qüestió, per defecte proposa lògicament les de l’exercici anterior.

Diari en format clàssic o americà:
Des del diari s’introdueixen els seients, pot visualitzar el diari en 2 formats, “clàssic” o “americà”. Hi ha diverses formes d’introducció de seients, poden introduir manualment, o des dels assentaments predefinits, vostè mateix crea les pantalles d’assentaments predefinits. Esculli entre introduir l’IVA de manera automàtica en el registre o bé manualment.

Àgil accés a les dades:
Amb ClassicConta 5.0 pot accedir a tota la informació comptable d’una forma fàcil i senzilla, per exemple des dels seients pot accedir a l’extracte d’un apunt, a la norma comptable del compte, des d’una línia d’un extracte pot accedir al seient que va generar aquesta línia, pot des del balanç accedir a l’extracte del compte, per descomptat des de tots ells pot mostrar el document escanejat i vinculat al seient.

Comptabilitat pressupostària:
Classiconta 5.0 inclou un mòdul de comptabilitat pressupostària, pot assignar uns pressupostos a les subcomptes, d’aquesta forma pot veure mes a mes que percentatge del pressupost inicial s’ha complert. ClassiConta 5.0 incorpora una utilitat de generar els pressupostos en base a termes mitjans d’exercicis anteriors, així per exemple podríem obtenir un pressupost d’aquest any en base a l’exercici passat més un increment o decrement d’un percentatge determinat. D’aquesta manera portar un control pressupostari no exigeix introduir el pressupost partida per partida, podem obtenir tot tipus de llistats per saber les desviacions amb el pressupost.

Fitxes d’immobilitzat:
Porteu el control de les fitxes d’immobilitzat, indiqui el mètode d’amortització: constant, regressiu, variable, etc. Accedeixi a l’historial d’amortització d’un bé, vegeu també el pla d’amortització de l’esmentat bé, generi els seients de dotació a l’amortització en base a la informació de les fitxes d’immobilitzat, Classiconta 5.0 ve amb les taules fiscals amb els períodes i percentatges màxims a amortitzar.

Comptabilitat departamental:
Introdueixi els diferents departaments, estableixi els percentatges de repartiment en els subcomptes de despeses i ingressos, pot des del diari en introduir els assentaments variar el repartiment que ha establert per defecte anteriorment. Obtingui llistats de pèrdues i guanys tenint en compte els departaments. Si no utilitza comptabilitat departamental només ha de desactivar-la a l’assistent de configuració.

Completa gestió de cartera d’efectes:
Amb ClassicConta 5.0 portar el control de la cartera d’efectes a cobrar i pagar, és una tasca senzilla, si defineix un subcompte amb una forma de pagament associada que genera venciments, automàticament en introduir el seient amb aquest subcompte , l’aplicació Indica les entrades corresponents a la cartera d’efectes. Des de les finestres d’efectes pot gestionar els rebuts per enviar al banc en gestió de cobrament o al descompte, amb la norma bancària a aquest efecte, pot gestionar els cobraments dels rebuts remesados o no, pot realitzar una infinitat de llistats, per venciments , per lliuraments, per client, etc.

Utilitats que simplifiquen el treball:
ClassicConta 5.0 disposa d’una sèrie d’utilitats que li estalviaran molta feina, disposa d’un canviador massiu de subcomptes, pot indicar que subcompte vol canviar per que una altra, des d’un seient fins a un altre seient i des de data fins a data, també disposa d’un esborrany massiu de seients, pot esborrar seients que tinguin una determinada subcompte. ClassiConta 5.0 és un programa multimoneda i per tant disposa d’un fitxer amb les monedes i les seves cotitzacions, sempre prendrà l’última cotització. També podeu imprimir la memòria comptable, només cal que ompli les dades burocràtics.

Tot tipus de ràtios:
Analitzi la seva comptabilitat des del punt de vista patrimonial amb l’eina ràtios, vegeu la liquiditat de l’empresa, rendibilitat, endeutament, palanquejament, etc. Fins i tot defineixi els seus propis ràtios perquè l’anàlisi sigui encara més configurable.

Gran varietat de gràfics:
Feu tot tipus de gràfics, de composició d’actiu i passiu, situació patrimonial, distribució de despeses i ingressos, comparatius per comptes, esculli els comptes i ClassicConta 5.0 dibuixarà un gràfic comparatiu de línies assignant una línia de cada color a cada compte, gràfics de composició de comptes, seleccioneu els diferents comptes i l’aplicació generarà un gràfic de pastís amb les porcions dels comptes escollides.

 

WhatsApp Enviar Whatsapp