POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és: 

 • Titular: Info PC Manresa S.L.
 • Direcció: Avinguda Bases de Manresa, 155, cantonada amb camí Vell de Santpedor, 1-3, Manresa (Barcelona).
 • Correu electrònic: info@ipgrup.cat
 • Contacte: Tèl: +34,938 744 340
 • CIF: B-63277305
 • Regitrada en el Registre Mercantil de Barcelona, 36206, full  136, full núm 280809.

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes en línia o compra a través de la botiga online, dins el lloc web, serà dut a terme amb subjecció al que preveu amb la legislació vigent en cada moment de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’entén per dades personals «qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables».

Info PC Manresa S.L. amb domicili social a Avinguda Bases de Manresa, 155, cantonada amb el Camí Vell de Santpedor, 1-3, 08242 Manresa Barcelona (en endavant, Info PC Manresa) compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del web oficial, així com de la resta d’accessos a xarxes i internet (en endavant, “Lloc Web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a Info PC Manresa les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc Web, així com dels seus continguts existents de titularitat de l’empresa.

Aquesta política de privacitat és extensible com vam indicar de forma no limitadora al domini/s que a continuació s’indiquen: https://ipgrup.com

Aquesta política de privacitat és extensible com indiquem de forma no limitada el domini/s que a continuació s’indiquen:

 

 

Informació i fidelitat


Les úniques dades personals a les quals Info PC Manresa tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l’usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través del web i xarxes socials se li demanaran dades de caràcter personal i l’ompliment de formularis els camps són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun ells podran comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, llevat que en el mateix formulari hagi dades emplenades voluntàriament.

En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, la titularitat i responsabilitat correspon a Info PC Manresa per tal de:

 • Prestar-li els serveis i informació sol·licitats.
 • Gestionar i controlar la facturació de les comandes realitzades pels usuaris registrats mitjançant la plataforma electrònica (Botiga Online), obeint aquesta recollida de dades personals a una relació comercial de compra i venda de mercaderies a detall mitjançant catàleg.
 • Gestionar les enquestes, reclamacions, queixes i devolucions pertinents respecte de la compra o servei realitzat atenent a la normativa de qualitat existent.
 • Informar sobre l’empresa, les seves promocions, serveis i inscripció en el butlletí o newsletter
 • Poder gestionar la comanda per al seu lliurament per la qual cosa cal que les seves dades hagin de ser tractats per proveïdors, com a empresa de transport o missatgeria.
 • Tramitar els serveis dins l’accés a l’àrea del «client» o «el meu compte», relatiu a la botiga online.
 • Comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès.
 • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.

Així mateix, en compliment del que estableix amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb vostè que fa a la gestió de la compra i lliurament del producte contractat amb Info Pc Manresa, com per exemple amb els proveïdors de transport o missatgeria, així com el majorista, per tal de comptar en tot moment amb estoc suficient de mercaderies, per atendre i servir les mercaderies adquirides per l’usuari registrat dins de la plataforma electrònica de comandes i en tots aquells supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

 1. El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma;
 2. El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic de contactes que poguessin aparèixer al Lloc Web, està autoritzant expressament a Info Pc Manresa el tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

 

Connexió a través de les xarxes socials


És possible que alguns dels nostres serveis incloguin funcions per a xarxes socials, com el botó “M’agrada” de Facebook i alguns complements, els botons “Compartir”. A més, vostè pot triar utilitzar l’inici de sessió en les seves pròpies xarxes socials, com Facebook, per iniciar sessió en alguns dels nostres serveis. Si decideix connectar-se mitjançant una xarxa social o un servei similar, és possible que rebem i emmagatzemem la informació de connexió d’aquest servei per permetre-iniciar sessió, així com qualsevol altra informació que trieu compartir quan es connecti a aquests serveis. Aquests serveis poden recopilar informació com les pàgines web que va visitar i l’adreça IP i pot establir galetes per permetre el correcte funcionament de les funcions. No som responsables de la seguretat ni de la privacitat de la informació recopilada per aquests tercers. És el seu deure revisar les declaracions o polítiques de privacitat pertinents als serveis de tercers que utilitza o als quals accedeix o es connecta. Si no desitja que la seva informació personal es comparteixi amb el proveïdor de compte de xarxes socials ni amb altres usuaris del servei de xarxes socials, no connectar el compte de xarxes socials amb el seu compte per als serveis i no participi en la funció d’interacció social dels serveis.

Consentiment


Per tant, en acceptar la present política de privacitat, l’usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

Igualment, amb la confirmació d’enviament de les dades de caràcter personal a través del formulari previst en el lloc web i de l’acceptació de les caselles corresponents a l’efecte, l’usuari atorga consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals a les següents fins:

La tramitació i gestió dels productes adquirits mitjançant la plataforma electrònica de comandes, facturats pel responsable del Lloc Web, d’acord amb el formulari de recollida de dades que preveu aquest domini.
L’enviament d’informació publicitària d’ofertes i liquidació dels productes oferts dins de la plataforma electrònica de comandes i comercialitzats pel responsable del Lloc Web.

L’acceptació per part de l’usuari del tractament de les seves dades per part d’Info Pc Manresa, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

Qualitat de les dades


L’usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Info Pc Manresa de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícits, reservant Info Pc Manresa el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, amb la finalitat que Info Pc Manresa tingui actualitzats en tot moment els mateixos.

Conservació de les dades


Info PC Manresa, conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i als efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació, si s’escau.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. En el moment en què vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de manera segura a tret que sigui necessari la seva conservació per establir alguna disposició legal en aquest cas l’informarem i mantindrem bloquejats els mateixos. Seguretat i protecció

Pel que fa a la seguretat i la protecció, l’informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

 

 

Exercici de drets i consultes


Finalment se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb Info Pc Manresa, bé mitjançant correu electrònic info@ipgrup.com, o la direcció Avinguda Bases de Manresa, 155, cantonada amb el Camí Vell de Santpedor, 1-3, 08242 Manresa Barcelona o al tèl: +34 938774340. Fax: +34 938.734.735 i que en el cas que hi hagués patit algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.

WhatsApp Enviar Whatsapp