CREAR ASSENTAMENTS MANUALS EN ODOO

 

En termes generals, al món de la comptabilitat empresarial, i en concret la comptabilitat a Odoo, hi ha dos tipus de assentaments: els generats automàticament per factures o els creats manualment. Els assentaments manuals poden ser d’amortitzacions de préstecs, seients de nòmines, amortitzacions d’actius, entre d’altres.

Per crear un assentament manual a Odoo ens hem de dirigir al mòdul de Comptabilitat, al tauler, i pressionar el botó de «NOVA ENTRADA» al diari anomenat Operaciones Varias.

Abans de veure els diferents camps i la informació hi posem, recordem un concepte teòric: Estem creant un assentament comptable i aquest seient conté, com a mínim, dos apunts que tenen el seu deu i haver-hi. La suma del deu de tots els apunts ha de ser exactament igual a la suma de tots els haver.

A Odoo el deu i haver-hi, se’ls anomena dèbit i crèdit.

En crear un assentament comptable de manera manual cal tenir en compte, principalment, els camps següents:

  • Data comptable
  • Número
  • Referència
  • Apunts comptables

Els expliquem, juntament amb els altres camps, a continuació de la imatge.

1. Número Seient

Identificador alfanumèric del assentaments comptable. Imprescindible per a la creació. Es recomana deixar-lo en blanc perquè agafi, de manera automàtica, el número de seqüència que li correspongui. El número ens servirà com el mitjà de cerca principal d’assentaments i ens restringirà si ens volem desfer d’un assentament que no sigui l’últim de la seqüència, evitant pèrdues d’informació.

2. Referència

Encara sense ser un camp obligatori, principalment és usat per posar el número de factura en cas de fer un seient relacionat amb una factura. També si podeu utilitzar com a descripció curta sobre el assentament, per exemple: «Nòmines Novembre 2022».

3. Data comptable

La data comptable és la data en què quedarà registrat el nostre assentament al llibre diari una vegada publicat.

4. Diari

Odoo treballa amb diferents diaris segons el tipus d’operació que es faci. Per exemple, totes les factures de client van en un diari, les de proveïdors en un altre, operacions d’efectiu en un altre i, entre d’altres, tenim Operacions diverses per a assentaments de caràcter genèric.

5. Compte Comptable

Aquesta ja és la secció dels apunts comptables que té el assentament en qüestió. El funcionament és força simple i intuïtiu: seleccionem un compte del nostre pla de comptes, a la columna partner podem seleccionar una empresa si aquest assentament va vinculat a alguna, en etiqueta podem posar una descripció curta sobre l’apunt (no confondre amb la referència, que és la descripció curta del assentament) i finalment posem l’import al dèbit (6) i al crèdit (7).

Un cop ja hem acabat amb la confecció del assentament, tenim dues opcions, situades a l’equina superior esquerra i de color verd:

GUARDAR: Posem el assentament en estat d’esborrany. Això vol dir que guardem la informació, però no la publiquem. Això ens permet modificar el assentament en el futur, però no queda comptabilitzat als registres. Posteriorment, es pot passar a l’estat publicat.
PUBLICAR: Directament posem el seient com a publicat. Apareix als registres comptables, no pot ser esborrat i la majoria dels camps tampoc no poden ser modificats.

WhatsApp Enviar Whatsapp